ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

En compliment de l’acord pres per la Junta Directiva en reunió de junta celebrada el dia 3 d’octubre de 2018, tal com assenyala l’article onze dels nostres estatuts, es convoca tots els socis a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte 26 de gener de 2018 a les 19 h en primera convocatòria i a les 19.30 h a la segona, a l’estatge de la nostra seu social, carrer Sant Josep, 20, sota el següent:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponent a l’any 2018
  4. Informe-memòria de la Junta Directiva
  5. Informe-memòria de les activitats realitzades per les seccions durant l’any 2018. Programa seccions 2019.
  6. Precs i preguntes

 

 

En acabar l’Assemblea es farà lliurament de les medalles commemoratives dels 25 i 50 anys continuats com a soci del CEP, així com el diploma de 60 anys, a tots aquells que l’any 2018 hagin complert aquesta important fita com a socis de l’Entitat.

 

NOTA: Es pot demanar a secretaria fotocòpia de l’acta de l’Assemblea anterior, així com el balanç i l’estat de comptes de 2018, per presentar les esmenes que procedeixin.

 

 

 

Albert Noguera Carreras

President

 

Santa Coloma de Gramenet, gener de 2019

Centre Excursionista Puigcastellar